• tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb)
 • poskytovatel zdravotních služeb: MUDr. Hana Havlová IČ: 46770127, dále též jako, provozovna Palachova 694/51, 412 01 Litoměřice
 • termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona
 • termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky
 • termínem “ordinace” se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu, kterou tvoří stomatologická souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře a asistentky
 • termínem “minutová sazba” se rozumí veškeré náklady za výkon ordinace zahrnující odbornou práci, použité technologie, běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace
Povinnosti poskytovatele
 • MUDr. Hana Havlová se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na vysoké úrovni, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu klienta
 • MUDr. Hana Havlová se zavazuje vést dokumentaci klienta dle platných předpisů
 • před každým zdravotním výkonem bude klient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu i o možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem
 • v případě existence více možných variant léčby seznámí lékař klienta s jednotlivými variantami a jejich cenovou náročností
 • MUDr. Hana Havlová je povinna objednávat klienty na dohodnutý čas tak, aby se minimalizovalo jejich čekání
 • MUDr. Hana Havlová je povinna dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/klient, komunikovat s klientem tak, aby klient všemu rozuměl
 • MUDr. Hana Havlová je povinna zajistit pro klienta klidné prostředí, minimalizovat jeho případný stres ze zákroku
 • MUDr. Hana Havlová bezpodmínečně dodržuje právo na ochranu osobních dat, tzn. že veškeré osobní údaje klienta, včetně údajů citlivých uvedené ve vstupním dotazníku nebo v průběhu léčby, podléhají ochraně osobních údajů (včetně zpracování osobních údajů a nakládání se zdravotnickou dokumentací) podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu (§67a a §67b ) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • v případě akutních obtíží klienta se MUDr. Hana Havlová zavazuje ošetřit ho co nejdříve, o upřednostnění akutních případů rozhoduje lékař
MUDr. Hana Havlová si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:
 • klient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele, případně omezuje práva ostatních klientů
 • požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 • klient záměrně nedodržuje léčebný plán stanovený lékařem a odsouhlasený klientem
 • klient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 • z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)
Povinnosti klienta
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu
 • akceptovat preventivní prohlídky a pravidelnou návštěvu dentální hygienistky jako nezbytnou součást léčby
 • dbát na vysoký standard své zubní hygieny a tím předcházet vzniku možných zdravotních rizik
 • spolupracovat při zdravotním výkonu a poskytnout lékaři možnost kontroly průběhu léčebného procesu
 • klient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů
 • za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele, který byl sdělen klientovi ústně, telefonicky či e-mailem
 • poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat klienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně
 • klient si musí být vědom, že v případě neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace
 • absenci lze předejít včasnou omluvou a sjednáním nového termínu
 • omluva musí být provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem (osobně v ordinaci MUDr. Hana Havlová, telefonicky SMS zprávou na tel. 731 844 231, prostřednictvím elektronické pošty na adresu ordinace@zubar-litomerice.cz)
 • pro případ absence tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu
 • výše smluvní pokuty je uvedena v ceníku
 • smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat klientovi
 • klient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení
Reklamace
 • MUDr. Hana Havlová poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny protetické práce (korunky, můstky).
 • záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních atd.)
 • stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit
Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:
 • nedbalost pacienta k ústní hygieně
 • neuposlechnutí lékařského doporučení
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba atd.)
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti
Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
 • MUDr. Hana Havlová spolupracuje s vybranými zdravotními pojišťovnami. Seznam spolupracujících zdravotních pojišťoven je zveřejněn na webových stránkách www.zubar-litomerice.cz a k nahlédnutí v ordinaci
 • úkony, které nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami, jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je k dispozici na webových stránkách www.zubar-litomerice.cz nebo k nahlédnutí v ordinaci
Závěrečné ustanovení
 • smluvní podmínky vstupují v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři
 • v případě pacientů registrovaných před 1. 1. 2018 vstupují podmínky v platnost podpisem dodatku
 • v případě neregistrovaných pacientů vstupují smluvní podmínky v platnost při vstupu do ordinace MUDr. Hana Havlová
 • MUDr. Hana Havlová má právo jednostranně měnit a doplňovat tyto Smluvní podmínky. Aktuální verze Smluvních podmínek je umístěna na webových stránkách www.zubar-litomerice.cz a v ordinaci
 • pokud se některé z ustanovení těchto Smluvních podmínek stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení
 • tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2018

Nepřítomnost od 23. 12. do 31. 12. 2020

Vážení pacienti,
ve dnech od 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020 se neordinuje.
Bolestivé pacienty ošetří od 28. prosince do 30. prosince MUDr. Hrušková, U Studně 359/3, Litoměřice v čase: 8:00 – 10:00, vždy po telefonické domluvě na čísle: +420 416 736 077. Ve dnech 23. prosince a 31. prosince 2020 využijte prosím oddělení LSPP Spálená 12, Praha.

Pohotovost: svátky, soboty a neděle
Mírova 8, Ústí nad Labem, Severní terasa
ordinace:
Pá: 16 – 20 hod.
So a Ne: 9 – 18 hod.
tel.: 477 117 898

LSSP, Spálená 12, Praha od 17:30 – 7:00

Děkuji za pochopení, MUDr. Hana Havlová